Imobiliare Particulari Ultimele Oferte Imobiliare Aparatii in Presa Contact Administrare
Imobiliare Adauga Anunt
Impozitul pe cladiri  6794 Promovari Imobiliare fara comision oferite de Particulari
ID oferta

Impozitul pe cladiri

Cum se calculeaza impozitul pe cladiri

Calculul impozitului pentru persoane fizice

Art. 251. -(1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
(2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.
(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m^2, din tabelul*) urmator:
___________
*) Tabelul este reprodus in facsimil.
+------------------------------------------------+--------------------------------------------+
| | VALOAREA IMPOZABILA |
| | - lei/m^2 - |
| TIPUL CLADIRII +---------------------+----------------------+
| |Cladire cu instalatie| Cladire fara |
| |electrica, de apa, de|instalatie electrica, |
| | canalizare si de |de apa, de canalizare |
| | incalzire | si de incalzire |
| |(conditii cumulative)| |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
| 0 | 1 | 2 |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
|A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu | 669 | 397 |
|pereti exteriori din caramida arsa sau din orice| | |
|alte materiale rezultate in urma unui tratament | | |
|termic si/sau chimic | | |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
|B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din | 182 | 114 |
|piatra naturala, din caramida nearsa, din | | |
|valatuci sau din orice alte materiale nesupuse | | |
|unui tratament termic si/sau chimic | | |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
|C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu| 114 | 102 |
|pereti exteriori din caramida arsa sau din orice| | |
|alte materiale rezultate in urma unui tratament | | |
|termic si/sau chimic | | |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
|D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, | 68 | 45 |
|din piatra naturala, din caramida nearsa, din | | |
|valatuci sau din orice alte materiale nesupuse | | |
|unui tratament termic si/sau chimic | | |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
|E. In cazul contribuabilului care detine la |75% din suma care |75% din suma care s-ar|
|aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la |s-ar aplica cladirii |aplica cladirii |
|demisol si/sau la mansarda, utilizate ca | | |
|locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri | | |
|prevazute la lit. A-D | | |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
|F. In cazul contribuabilului care detine la |50% din suma care |50% din suma care s-ar|
|aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la |s-ar aplica cladirii |aplica cladirii |
|demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte | | |
|scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre| | |
|tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D | | |
+------------------------------------------------+---------------------+----------------------+
(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul*) urmator:
___________
*) Tabelul este reprodus in facsimil.
+---------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Zona in cadrul | Rangul localitatii |
| localitatii | |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | 0 | I | II | III | IV | V |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| A | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| B | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| C | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| D | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
(8) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
(8^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
__________
Alineatele (1)-(3), (5), (7) si (8) au fost modificate prin art. I pct. 220 din Legea nr. 343/2006.
- Alineatul (8^1) a fost introdus prin art. I pct. 221 din Legea nr. 343/2006.

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice
ce detin mai multe cladiri

Art. 252. - (1) Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza: a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(1^1) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
(2) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
__________
Alineatul (1^1) a fost introdus prin art. I pct. 222 din Legea nr. 343/2006.

Plata impozitului

Art. 255. -(1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Scutiri

Art. 250. -(1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;
9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;
14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;
17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.
(2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.
(3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

Text preluat din Codul Fiscal 2007

Militari
Cautare avansata     Imobiliare Particulari     Creaza cont     Cautari oferte     Links Banners     Termeni si Conditii


Impozitul pe cladiri

 

2007 © Imobiliare-Particulari.ro Toate drepturile rezervate!